Historia

Linköpings

Motorbåtsklubb

Klubbens historia


Starten och fram till 50-talet


Linköpings Motorbåtsklubb bildades en sommarkväll 1922 och registrerades som Sveriges 8:e motorbåtsklubb.


Redan nästa år, 1923, arrangerades LMBK:s första båttävling. Det var en nattnavigationstävling med start vid åmynningen och mål i Norsholm, en sträcka på 16 nm. Dagen därpå kördes samma sträcka i retur, hela tiden med respektive båts idealtid att köra efter. Samma år anordnades, i samarbete med Linköpings Segelsällskap, en navigationskurs. Under startåret 1922 steg medlemsantalet till 42 st för att ett år senare ha fördubblats.


Från startåret till 1937 var klubbens brygga belägen mellan Stångån och infarten till Nykvarns sluss.


Under många år kom Hästudden, en udde på styrbordssidan vid gång från hamn och strax utanför Stångåns mynning, att användas som "klubbholme". När båtfolket började använda denna udde vet ingen, men senare kom LMBK att arrendera den.


Nästa stora milstolpe i LMBK:s historia var 1937, då vår nuvarande hamn togs i bruk. Hamnen bestod av den utgrävda bassäng som vi än i dag har, samt inloppet till densamma och båtplatser i ån utanför. Kontrakt skrevs med Linköpings stad på 25 år, men redan efter tre år sade LMBK upp kontraktet. Orsaken var bl a kriget och för hög hyra. Staden godtog uppsägningen och fortsatte att hyra ut platserna direkt till resp båtägare. Under 1937 började man bygga den länga av båtskjul som ännu idag är i gott skick. Ett klubbhus anskaffades och en medlem byggde samtidigt Motorbåtscaféet. Sedan kom andra världskriget och båtarna kom att ligga oanvända, utan både drivmedel och båtvårdsmaterial.


60-talet till 70-talet


1964 kom Hästudden att ingå i ett naturvårdsområde varför LMBK inte fick förnyat kontrakt, men väl de allra bästa skriftliga referenser av markägaren beträffande uppförande och skötsel av området. Som ersättning föll våra blickar på ön "Lilla Lindö". Kontakt togs med markägaren och kontrakt skrevs. Hela ön med fritt fiske från land kostade LMBK bara 300 kronor per år i arrende.


Klubbens medlemsantal ökade och därmed även efterfrågan på bryggplatser. Dessa har också byggts ut i olika etapper. 1962 började LMBK bearbeta dåvarande Linköpings stad för att på nytt få hyra hamnområdet. Efter många och långa förhandlingar där staden verkligen visade sitt intresse för våra problem, skrevs arrendekontrakt och vi fick hela hamnområdet till en symbolisk hyra. Vi erhöll också en kontant summa för material till nya bryggor, muddring och liknande. Allt arbete utfördes av LMBKs medlemmar och som kajfyllning fick vi utan kostnad det gamla skiffertaket från Linköpings domkyrka likväl som tegel från det gamla systembolaget.


1971 arrenderades mer mark och ytterligare bryggplatser iordningställdes mellan Kindahls varv och den s.k. snöbryggan. Även till detta ställde Linköpings kommun välvilligt upp med bidrag.


På 60-talet kom hot om torrläggning av både Kinda och Göta kanaler. Kinda kanals slussportar föreslogs t ex ersättas med fasta betongmurar. För att motverka detta bildades föreningen "Kinda Kanals Vänner" där LMBK hade en representant med i styrelsen. För att bibehålla kanalen samlades pengar in från berörda kommuner utmed sjösystemet, Linköpings stad, Lions och en del industrier. LMBK deltog genom arrangerandet av en stor båtuställning både på land och i sjön vid Tullhuset. Alla inblandade jobbade gratis och intäkterna gick till bevarandet av Kinda Kanal, som fyllde 100 år 1971.


80-talet fram till idag


I början av 70-talet påbörjades utbyggnaden av bryggorna mellan Kindahls varv och den s k Snöbryggan. Det rådde brist på plats för de något större båtarna så här byggdes enbart bryggor för stora och breda båtar. Samtidigt investerades i nya båtuppdragningsanordningar.


1978 köptes Kindahls varv, i dåligt skick och på ofri mark. I slutet av året pålades här för nya bryggor och akterförtöjningsstolpar. Även nu var bristen på båtplatser kännbar - LMBK fick ständigt nya medlemmar, så detta projekt måste vara klart innan sjösättningen 1979, då vi även började renovera och bygga om den gamla varvsbyggnaden. Detta arbete slutfördes och den nya klubbstugan stod sedan klar lagom till LMBK:s 60-årsjubileum 1982.


Position: WGS84 Lat/Long: N 58º 25' 32.50" E 15º 37' 47.00"


Hamnområdet, enligt positionsangivelsen ovan, ligger idylliskt vid Stångån och innefattar ett stort grönområde med välklippta gräsmattor och pampiga träd. Täckställningar och bockar "göms undan" mellan traktorskjulet och båthuslängan, trailrar i två skogsgläntor bakom skjullängan. Aktiviteterna i hamnen är alltid som störst vår och höst.


En del av medlemmarna, vilka idag uppgår till dryga 200st, har en egen "uthamn" någonstans längs ostkusten, från Stegeborg till Västervik. Man tar den årliga slussning i Göta Kanal mellan Roxen och Mem då man går ut till skärgården på ostkusten. I slutet av juli anordnas på kusten oftast en årligen återkommande Skärgårdsträff med t.ex. navigationsövningar, quiz, tipspromenad, fisketävling samt kräftskiva.


Årsmöte hålls i hamnen på vårvintern, rustningskaffe med prylmarknad framåt vårkanten. På hösten hålls det sedvanliga upptagningskaffet med korvgrillning. Utöver detta hålls även ett par klubbmöten och temakvällar under året.